Wersja obowiązująca z dnia

Obręby hodowlane

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 883 t.j.). „Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”

Wymagane dokumenty:

 • wniosek do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zawiera następujące dane:
  • pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy,
  • dane adresowe obiektu,
  • podstawowe dane o obiekcie (powierzchnia stawów ogroblowana i lustra wody, ilość stawów lub powierzchnia innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb),
  • opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym),
 • mapa terenu z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody,
 • w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie,
 • pozwolenie wodnoprawne, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego),
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000 z uwagi na charakter i lokalizację planowanej inwestycji

Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji – 10,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w PKO Bank Polski SA, nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wnioski należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Jagiellońska 91A, 10-356 Olsztyn,
pok. 33, tel. 89 521-92-63,

Załączniki