Wersja obowiązująca z dnia

Program ochrony środowiska przed hałasem

W myśl ustawy Prawo ochrony środowiska, dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem. Głównym celem Programu jest wskazanie działań, których konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz określenie kierunków działań, mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych. Program dla terenów poza aglomeracjami, powinien być określony w terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr III/42/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. określił „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”.

Programy ochrony środowiska przed hałasem, aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji.

W związku z powyższym wyżej wymieniony Program został zaktualizowany:

  • w zakresie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Uchwałą Nr XXXVIII/822/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich.
  • w zakresie dróg krajowych, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Uchwałą Nr XII/190/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg krajowych.

W ramach „Programu ochrony środowiska przed hałasem…” oraz Aktualizacji, określane zostały źródła pochodzenia oraz zakresy naruszeń standardów jakości środowiska, podstawowe kierunki i zakresy działań o charakterze technicznym oraz organizacyjno–administracyjnym, a także inne działania naprawcze i zalecenia, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu w największym stopniu. Określono również terminy realizacji ww. programów, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań, ich koszty oraz źródła finansowania, a ponadto wyznaczone zostały cele krótkookresowe i długookresowe przyczyniające się do poprawy klimatu akustycznego w analizowanych obszarach. Podmioty określone w Programach zobowiązane są do przekazania pierwszego sprawozdania z realizacji działań naprawczych po 2,5 roku od uchwalenia Aktualizacji Programu oraz miesiąc po zakończeniu obowiązywania dokumentów.

Programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami stanowią akty prawa miejscowego.

Pliki do pobrania:

Wzór sprawozdania z realizacji Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem (…) w zakresie dróg wojewódzkich

Wzór sprawozdania z realizacji Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem (…) w zakresie dróg krajowych