Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Ogłoszono przez Michał Chomej

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016

W dniu 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałą Nr XVIII/333/12 Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Plan opracowany został w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także stworzenia w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.
Wraz z uchwaleniem Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę Nr XVIII/334/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016, która stanowi akt prawa miejscowego. Uchwała ta weszła w życie w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwała określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.
Ponadto Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące zmiany uchwały Nr XVIII/334/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016: