Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2019 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ZAPRASZA

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) mające w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Projekt uchwały sejmiku wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ w zakładce: ”Konsultacje społeczne”, https://warmia.mazury.pl/ w zakładce „Obszary Wiejskie” oraz na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia do konsultacji społecznych wraz z Projektem uchwały i formularzem zgłaszania uwag i opinii na adres: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn na wypełnionym formularzu zgłaszania uwag i opinii lub mailem na adres: dow@warmia.mazury.pl. Za datę zachowania terminu uważa się datę wpływu opinii lub uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: