Wersja obowiązująca z dnia

Departament Administracji i Obsługi Urzędu

Dyrektor: Marcin Politewicz
Zastępca dyrektora: Tomasz Harhaj
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 115
tel. (089) 52 19 777
fax.

 

 1. W skład Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu (AO) wchodzą:
  1. Biuro Obsługi Urzędu (I);
  2. Biuro ds. Obsługi Transportowej (II);
  3. Biuro ds. Remontów i Administrowania Lokalami Urzędu (III).
 2. Do zadań Biura Obsługi Urzędu należy w szczególności:
  1. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  2. opracowywanie Projektu Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  3. opracowywanie i realizacja planu wydatków rzeczowych, w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego;
  4. monitorowowanie wydatków środków pozostających w dyspozycji Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu;
  5. opracowywanie Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Departament Administracji i Obsługi Urzędu;
  6. monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu;
  7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w celu wszczęcia procedur przetargowych;
  8. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzenie analiz rynku i zapytań ofertowych w celu wyłonienia najkorzystniejszego kontrahenta;
  9. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z ewidencjonowaniem składników majątku trwałego;
  10. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Urzędu;
  11. prowadzenie stałej kontroli w zakresie wywiązywania się z umów;
  12. techniczne zabezpieczenie narad, spotkań i uroczystości odbywających się z inicjatywy Marszałka, Wicemarszaków, Członków Zarządu i Gabinetu Marszałka;
  13. prowadzenie ewidencji wydanych i zdanych pieczęci oraz spraw związanych z likwidacją pieczęci;
  14. realizacja zadań związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem techniczno-materiałowych warunków pracy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmiku Województwa.
 3. Do zadań Biura ds. Obsługi Transportowej należy w szczególności:
  1. gospodarka pojazdami służbowymi Urzędu Marszałkowskiego;
  2. koordynacja wykorzystywania samochodów służbowych;
  3. organizacja wykorzystania środków transportu i pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowców;
  4. rozliczanie i analiza kosztów transportu;
  5. kontrola- na podstawie zamówień i faktur- wielkości zakupowanych towarów i usług;
  6. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do kierowania samochodami służbowymi;
  7. sporządzanie umów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz prowadzenie ich rejestru;
  8. współpraca przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań Biura;
  9. monitorowanie i przygotowywanie cząstkowych sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych realizowanych w zakresie zadań Biura;
  10. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zadań Biura;
  11. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Do zadań Biura ds. Remontów i Administrowania Lokalami Urzędu należy w szczególności:
  1. prowadzenie bieżących remontów, napraw i konserwacji;
  2. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w zakresie remontów, napraw i konserwacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
  3. administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu;
  4. współpraca przy opracowywaniu Projektu Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zadań Biura;
  5. współpraca przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  6. monitorowanie i przygotowywanie cząstkowych sprawozdań z wykonania Planu Zamówień Publicznych w zakresie remontów, napraw i konserwacji;
  7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  8. realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzanie analiz rynku i zapytań ofertowych w celu wyłonienia najkorzystniejszego kontrahenta, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  9. przygotowywanie i aktualizacja umów związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami biurowymi Urzędu;
  10. prowadzenie stałej kontroli w zakresie wywiązywania się z umów.
 5. Departament Administracji i Obsługi Urzędu współpracuje z Biurem ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie:
  1. przygotowania pomieszczeń dla pracowników Urzędu w zapasowym miejscu pracy (ZMP) i na głównym stanowisku kierowania (GSK) w stałej siedzibie;
  2. przemieszczenia pracowników Urzędu na zapasowe miejsce pracy (ZMP).