Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Komisje Sejmiku

Ogłoszono przez Michał Chomej

Skład Komisji Sejmiku - Kadencja 2018-2023

W Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest 10 Komisji stałych w tym Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych Sejmiku.

 1. Komisja Strategii Rozwoju.
  Przedmiot działania: sprawy strategii rozwoju województwa w tym turystyki realizowane poprzez programy wojewódzkie i kontrakty regionalne zawierane z organizowane administracji rządowej, sprawy polityki rozwoju województwa, sprawy zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i techniczne o znaczeniu wojewódzkim, sprawy związane z aktywizacją rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
  Skład komisji:
  1. Jolanta Szulc - Przewodnicząca Komisji
  2. Grażyna Kluge - Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Paweł Czemiel
  4. Robert Gontarz
  5. Stanisław Gorczyca
  6. Sylwia Jaskulska
  7. Marcin Kazimierczuk
  8. Marcin Kuchciński
  9. Jolanta Piotrowska
  10. Grzegorz Prokop
  11. Jarosław Słoma
  12. Bożenna Ulewicz
  13. Henryk Żuchowski

 2. Komisja Współpracy Międzynarodowej.
  Przedmiot działania: sprawy współpracy międzynarodowej województwa, a zwłaszcza jej priorytetów i projektów regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, sprawy promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa.
  Skład komisji:
  1. Teresa Astramowicz-Leyk – Przewodnicząca Komisji
  2. Paweł Czemiel
  3. Stanisław Gorczyca
  4. Patryk Kozłowski
  5. Julian Osiecki
  6. Jolanta Piotrowska
  7. Dariusz Rudnik
  8. Miron Sycz
  9. Jolanta Szulc
  10. Wioletta Śląska-Zyśk

 3. Komisja Budżetu i Finansów.
  Przedmiot działania: sprawy budżetu i planów finansowych województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji zadań województwa.
  Skład komisji:
  1. Marek Chyl – Przewodniczący Komisji
  2. Sylwia Jaskulska
  3. Marcin Kazimierczuk
  4. Grzegorz Kierozalski
  5. Marcin Piwowarczyk
  6. Tadeusz Politewicz
  7. Dariusz Rudnik
  8. Jolanta Andruszkiewicz
  9. Marcin Kuchciński

 4. Komisja Kultury i Edukacji.
  Przedmiot działania: sprawy dotyczące edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr oraz nauki.
  Skład komisji:
  1. Wioletta Śląska-Zyśk – Przewodnicząca Komisji
  2. Robert Gontarz
  3. Sylwia Jaskulska
  4. Grażyna Kluge
  5. Patryk Kozłowski
  6. Marcin Kuchciński
  7. Bożenna Ulewicz

 5. Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu.
  Przedmiot działania: sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny i realizację polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i ochrony praw konsumentów.
  Skład komisji:
  1. Tadeusz Politewicz – Przewodniczący Komisji
  2. Zbigniew Homza - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Jolanta Andruszkiewicz
  4. Sylwia Jaskulska
  5. Marcin Kuchciński
  6. Julian Osiecki
  7. Jolanta Szulc
  8. Bożenna Ulewicz

 6. Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Przedmiot działania: sprawy związane z rozwojem i modernizacją obszarów wiejskich, rolnictwa, sytuacji socjalno-bytowej ludności zamieszkałej na wsi, sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką wodną.
  Skład komisji:
  1. Jan Bobek – Przewodniczący Komisji
  2. Jolanta Andruszkiewicz
  3. Marek Chyl
  4. Stanisław Gorczyca
  5. Marcin Piwowarczyk
  6. Jacek Pawlik
  7. Jarosław Słoma

 7. Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.
  Przedmiot działania: sprawy związane z kształtowaniem właściwych relacji między administracją rządową i samorządową, sprawy wynikające ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu działających w granicach województwa, sprawy bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności i obronności.
  Skład komisji:
  1. Stanisław Gorczyca - Przewodniczący Komisji
  2. Edward Adamczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Sylwia Jaskulska
  4. Jacek Pawlik
  5. Grzegorz Prokop
  6. Miron Sycz

 8. Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  Przedmiot działania: sprawy związane z rozpatrywaniem potrzeb i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzacji kultury i języka, integracja i współpraca na rzecz rozwoju województwa.
  Skład komisji:
  1. Jarosław Słoma - Przewodniczący Komisji
  2. Edward Adamczyk
  3. Teresa Astramowicz-Leyk
  4. Zbigniew Homza
  5. Miron Sycz

 9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Skład komisji:
  1. Julian Osiecki – Przewodniczący
  2. Jan Bobek
  3. Marek Chyl
  4. Grzegorz Kierozalski
  5. Tadeusz Politewicz

 10. Komisja Rewizyjna.
  Przedmiot działania: kontrola działalności Zarządu Województwa w tym:
  1. kontrola legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w szczególności w zakresie:
   1. wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
   2. wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
   3. działalności finansowej i gospodarczej,
  2. opiniowanie wykonywania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielania lub nie udzielania Zarządowi absolutorium,
  3. opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków z wyjątkiem Marszałka,
  4. opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka,
  5. opiniowanie w sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Sejmiku.

  Skład komisji:
  1. Dariusz Rudnik – Przewodniczący Komisji
  2. Marcin Piwowarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Teresa Astramowicz-Leyk
  4. Jan Bobek
  5. Tadeusz Politewicz
  6. Henryk Żuchowski