Wersja nieobowiązująca z dnia

Przyjmowanie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

Procedura

 1. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
 2. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej i przed upływem miesiąca następującego po półroczu (tj. do dnia 31 stycznia i 31 lipca) wnosi ją, bez wezwania, na rachunki bankowe gminy, na terenie, której prowadzi wydobycie (w wysokości 60% naliczonej opłaty) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w wysokości 40% naliczonej opłaty).
 3. Jeżeli ostatni dzień ww. terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za półrocze nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia odpowiedniej informacji do organu koncesyjnego, gminy oraz NFOŚiGW.
 5. Przy obliczaniu należnych opłat eksploatacyjnych stosuje się zasady zaokrągleń określone w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. kwotę opłaty eksploatacyjnej powstałej, jako iloczyn stawki i ilości wydobytej kopaliny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nie zaokrągla się kwot należnych gminie oraz NFOŚiGW.

Wymagane dokumenty

 1. Informacja dotycząca opłaty za wydobyta kopalinę - Załącznik 1 (doc) (pdf)
 2. Kopie dowodów wpłat dokonanych na rachunki bankowe wierzycieli, tj. gminy na terenie której jest prowadzona działalność i NFOŚiGW w Warszawie.

Uwagi

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie lub dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy.

Opłaty

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
(pokój nr 381)

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b
10-602 Olsztyn
(pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8 - 16 (poniedziałek) oraz 7.30 - 15.30 (od wtorku do piątku)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 6. Obwieszczenie Ministra Środowiska (w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”) w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego na dany rok.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. administrator przetwarza kategorie danych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny;
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez administratora z następującego źródła: wnioskodawca postepowania lub podmiot trzeci, np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego
 6. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań;
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
 8. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 9. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Załączniki