Wersja obowiązująca z dnia

Archiwum z obrad Sesji Sejmiku - I Sesja VII kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Sejmik Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018.913 t.j.).
  4. dane osobowe transmitowane i utrwalone podczas nagrywania obrad sesji Sejmiku Województwa udostępniane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  6. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych podlega realizacji wyłącznie na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.