Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2020/S 254-639187 dla projektu RPWM.04.01.00-28-0002/20 Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Miasta Ełk i gminy Ełk w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Załączniki