Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich

Numer aktu: XXXIII/727/17

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: