Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
130-01-20235/53/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). 1. Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 2. Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)” oraz „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
224-01-20234/24/23/VIUchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022”Uchwały ZarząduObowiązujący
324-01-20234/25/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o nazwie OKO Promocji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
424-01-20234/27/23/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
524-01-20234/23/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia KonkursuUchwały ZarząduObowiązujący
624-01-20234/28/23/VIUchwała w sprawie: zmiany nazwy programu polityki zdrowotnej z „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok” na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”, wprowadzenia zmian w treści oraz przyjęcia programu do realizacji w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
717-01-20233/21/23/VIUchwała w sprawie sprostowania uchwały Nr 25/311/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rudziszkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 22 Rudziszki, gm. Węgorzewo, jako działki o nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej pow. 12,8800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o Nr: OL2G/00002965/8Uchwały ZarząduObowiązujący
817-01-20233/15/23/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Kamila Grzymkowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód łowieckichUchwały ZarząduObowiązujący
917-01-20233/20/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, nabycie, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
1017-01-20233/13/23/VIUchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcjiUchwały ZarząduObowiązujący
1117-01-20233/7/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 51/602/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03- IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
1217-01-20233/10/23/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
1317-01-20233/11/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
1417-01-20233/17/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
1517-01-20233/14/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki choróbUchwały ZarząduObowiązujący
1617-01-20233/9/23/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
1710-01-20232/5/23/VIUchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychUchwały ZarząduObowiązujący
1810-01-20232/1/23/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały ZarząduObowiązujący
1910-01-20232/2/23/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Welskiego Parku KrajobrazowegoUchwały ZarząduObowiązujący
2010-01-20232/3/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (NIP: 7393890447) Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi (PESEL: …………………), Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,848 rekordów.