Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16113-02-20188/141/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 26/329/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowieUchwały ZarząduObowiązujący
16226-08-201940/581/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
16321-03-201617/283/16/VUchwała w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na nieodpłatne przekazanie do użytkowania Gminie Orneta gruntu obejmującego fragment dz. nr 61/1 i nr 142 obręb 5 Drwęczno, gm. OrnetaUchwały ZarząduObowiązujący
16414-08-201836/768/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
16529-03-201618/319/16/VUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacjiUchwały ZarząduObowiązujący
16610-06-200832/307/08/IIIDokonanie zmiany Uchwały nr 16/114/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Ramowego wieloletniego harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
16712-04-201622/354/16/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokUchwały ZarząduObowiązujący
16827-02-201811/217/18/VUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2018 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
16926-02-201910/108/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17005-03-201812/231/18/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.Uchwały ZarząduObowiązujący
17112-05-202020/253/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokUchwały ZarząduObowiązujący
17203-02-20099/45/09/IIIZmiana uchwały Nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WojewództwaUchwały ZarząduObowiązujący
17320-07-200946/585/09/IIIOkreślenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiówUchwały ZarząduObowiązujący
17408-10-201048/967/10/IIIWybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu nr 01/10/1.2.1Uchwały ZarząduObowiązujący
17513-02-20188/146/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-017/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektów do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
17613-02-20188/132/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Marzenie Pisanko – Kierownikowi Biura Projektów Przedsiębiorczość Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich pism i dokumentów z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).Uchwały ZarząduObowiązujący
17730-08-202145/508/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu oraz Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 67 w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
17811-08-201540/440/15/VUchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
17916-02-20189/160/18/VUchwała zmieniającej Uchwałę Nr 60/924/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis EłkUchwały ZarząduObowiązujący
18002-12-200861/643/08/IIIDokonanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,713 rekordów.