Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-04-2320/287/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/979/18/V z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanychObowiązujący
322019-04-2320/285/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-006/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
332019-04-2320/284/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-005/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
342019-04-2320/283/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz wykazu projektów wybranych do dofinansowaniaMarlena BróździakObowiązujący
352019-04-2320/282/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstwObowiązujący
362019-04-2320/281/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacjeObowiązujący
372019-04-2320/279/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie dwóch projektów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020Obowiązujący
382019-04-1619/276/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
392019-04-1619/272/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyObowiązujący
402019-04-1619/271/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowychObowiązujący
Strona 4 z 1204