Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312010-02-2410/173/10/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchylony
1322018-02-2010/173/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-004/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowaniaObowiązujący
1332010-02-2410/174/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznejObowiązujący
1342018-02-2010/175/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
1352018-02-2010/176/18/VUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.Obowiązujący
1362018-02-2010/177/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.Obowiązujący
1372008-02-1910/54/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę nr 62/289/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę nr 58/338/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę nr 61/329/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Zmieniony
1382008-02-1910/55/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom gminnym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę Nr 62/290/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę Nr 58/339/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę Nr 61/328/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Zmieniony
1392008-02-1910/56/08/IIIUdzielenie upoważnienia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pt.: „ Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 przez okres jego realizacjiObowiązujący
1402009-02-0910/56/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.6 Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Zmieniony
Strona 14 z 1323