Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112020-08-1737/482/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
1122020-08-1135/480/20/VIUchwała w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego w postaci rekompensaty za koszty odzyskiwania należności za opóźnienia w transakcjach handlowychObowiązujący
1132020-08-1135/478/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia do stosowania dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie operacji własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planu komunikacyjnegoObowiązujący
1142020-08-0434/475/20/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowejObowiązujący
1152020-08-0434/469/20/VIUchwała w sprawie wezwania do złożenia wniosków w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20 w trybie nadzwyczajnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 3Obowiązujący
1162020-08-0434/468/20/VIIUchwała w sprawie wezwania do złożenia wniosków w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2Obowiązujący
1172020-08-0434/470/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 32/439/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020r w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat G , poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
1182020-08-0434/473/20/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ” Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla gminy miejskiej Giżycko na lata 2020-2035”Obowiązujący
1192020-08-0434/467/20/VIUchwała w sprawie: wpisu kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
1202020-08-0434/476/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnejObowiązujący
Strona 12 z 1319