Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zarząd Województwa

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Skład Zarządu - Kadencja 2014 -2018

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: marszalek@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Marszałka Województwa – Gustawa Marka Brzezina zastrzeżone są:

 1. sprawy z zakresu:
  1. kontaktów z mediami,
  2. budżetu, finansów i skarbu,
  3. obsługi prawnej,
  4. organizacji wewnętrznej Urzędu,
  5. współpracy międzynarodowej,
  6. kontroli i audytu wewnętrznego,
  7. polityki regionalnej,
  8. kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego,
  9. promocji,
  10. obsługi radnych, prac Sejmiku oraz Zarządu,
  11. ochrony informacji niejawnych,
  12. obrony i bezpieczeństwa,
  13. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań,
  14. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  15. kontaktów z mniejszościami narodowymi,
  16. planowania przestrzennego,
  17. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, samodzielnymi stanowiskami, osobami zatrudnionymi na wskazanych stanowiskach lub wykonującymi wskazane funkcje, biurem regionalnym Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Sekretarzem Województwa,
  2. Skarbnikiem Województwa,
  3. Gabinetem Marszałka,
  4. Departamentem Finansów i Skarbu,
  5. Departamentem Prawnym,
  6. Departamentem Organizacyjnym,
  7. Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
  8. Departamentem Kontroli,
  9. Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji,
  10. Departamentem Polityki Regionalnej,
  11. Kancelarią Sejmiku,
  12. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  13. Biurem ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
  14. Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
  15. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  16. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP i P.poż.,
  17. Departamentem Koordynacji Promocji,
  18. Biurem Regionalnym w Elblągu,
  19. Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  20. Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanych instytucjach rozwoju regionalnego, instytucjach współpracy, posiadania przez Marszałka Województwa statusu fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy,
  2. Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
  3. Euroregionu Bałtyk,
  4. - z wyłączeniem spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem (w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości akcji lub udziałów w spółce wymienionej w lit. b.

Miron Sycz

Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Miron Sycz

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.sycz@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Mirona Sycza należą:

 1. sprawy z zakresu funduszy strukturalnych;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Biurem ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja,
  4. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Wioletta Śląska – Zyśk

Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wioletta Śląska – Zyśk

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1,II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: wioletta.zysk@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Wioletty Śląskiej - Zyśk należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. turystyki oraz promocji walorów turystycznych,
  2. kultury,
  3. edukacji,
  4. polityki społecznej,
  5. sportu,
  6. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Turystyki,
  2. Departamentem Kultury i Edukacji,
  3. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
  4. Departamentem Sportu,
  5. Biurem Regionalnym w Ełku,
  6. wojewódzkimi instytucjami kultury,
  7. wojewódzkimi placówkami oświaty,
  8. Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z posiadania przez Marszałka Województwa statusu fundatora w fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie oraz z członkostwa osób zgłoszonych przez Marszałka Województwa do organów tej fundacji;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionych spółkach i stowarzyszeniach:
  1. Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach,
  2. Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. w Szczytnie,
  3. „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie,
  4. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  5. Stowarzyszenie „Szesnastka” w Olsztynie,
  6. - w tym również w przypadku podmiotów wskazanych w lit. a-d nadzór nad prowadzeniem spraw wymienionych w pkt 5;
 5. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem (w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości akcji lub udziałów w spółkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 5 pkt 3 lit. b.;
 6. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow.

Marcin Kuchciński

Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Marcin Kuchciński

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.kuchcinski@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Marcina Kuchcińskiego należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. infrastruktury,
  2. geodezji,
  3. ochrony zdrowia,
  4. zamówień publicznych,
  5. dróg wojewódzkich
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Infrastruktury i Geodezji,
  2. Departamentem Zdrowia,
  3. Departamentem Zamówień Publicznych,
  4. Zarządem Dróg Wojewódzkich,
  5. Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu,
  6. podmiotami leczniczymi;
 3. nadzór nad Projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo warmińsko-mazurskie.

Sylwia Jaskulska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Sylwia Jaskulska

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: sylwia.jaskulska@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Sylwii Jaskulskiej należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. modernizacji terenów wiejskich,
  2. jakości i znaków regionalnych,
  3. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego,
  4. ochrony środowiska,
  5. informatyzacji,
  6. geologii,
  7. gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
  8. doradztwa rolniczego;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
  2. Departamentem Ochrony Środowiska,
  3. Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego,
  4. Biurem Geologa Wojewódzkiego,
  5. Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
  6. Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
  7. Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
  8. parkami i zespołami parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanej spółce, posiadania statusu fundatora w niżej wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tych fundacji:
  1. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
  2. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie,
  3. Fundacji Zielone Płuca Polski,
  4. - z wyłączeniem spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem (w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości udziałów w spółce wymienionej w lit. b;
 4. koordynacja współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.