Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Nazwa sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z późn. zm.)
  • zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu,
  • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Termin załatwienia:

Sprawozdanie przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca następnego roku.

Osoby do kontaktu:

1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (w zastępstwie Emilia Załuńska)
2. Kamila Rębiszewska, nr tel. 86/ 512 54 46
3. Joanna Sulima, nr tel. 89/ 512 54 44
4. Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43
5. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).
Powyższe sprawozdanie przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca następnego roku.
Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Osiągnięty w danej stacji demontażu poziom odzysku i recyklingu, oblicza się w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 202 poz. 1430). Listę istotnych elementów pojazdu kompletnego określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 407).
Sposób unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz.476).
Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2015 poz. 140 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 202 poz. 1430).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 407).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz.476).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
Aktualny "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów" dostępny jest w artykule "Wykaz stacji demontażu pojazdów" dostępnym w dziale Wykazy i rejestry w menu Ochrona środowiska.