Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-02-2010/175/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
22018-02-169/168/18/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Obowiązujący
32018-02-138/158/18/VUchwała w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w budynku biurowym, położonym w Ostródzie , przy ul. Sienkiewicza 13Obowiązujący
42018-02-138/155/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Domurad - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
52018-02-138/154/18/VUchwała w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Meina – Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
62018-02-138/153/18/VUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 51/822/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.Obowiązujący
72018-02-138/152/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Mańkowskiej– głównego specjalisty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.Obowiązujący
82018-02-138/151/18/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Koplińskiej– Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.Obowiązujący
92018-02-138/150/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do zawierania umów i składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działań i Poddziałań wdrażanych przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejObowiązujący
102018-02-138/149/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działań i Poddziałań wdrażanych przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejObowiązujący
Strona 1 z 1062