Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-08-0147/695/17/VUchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieObowiązujący
22017-08-0147/694/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
32017-08-0147/693/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
42017-08-0147/692/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17Obowiązujący
52017-08-0147/688/17/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
62017-07-2545/687/17/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokObowiązujący
72017-07-2545/685/17/VUchwała w sprawie składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wraz z Członkiem ZarząduObowiązujący
82017-07-2545/684/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 w ElbląguObowiązujący
92017-07-2545/683/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, z siedzibą przy ulicy Świętego Ducha 25Obowiązujący
102017-07-2545/682/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, z siedzibą przy ulicy Natalii Żarskiej 2Obowiązujący
Strona 1 z 998