Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-12-0170/1149/17/VUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
22017-12-0170/1143/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17.Obowiązujący
32017-11-2769/1128/17/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.Obowiązujący
42017-11-2168/1114/17/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokObowiązujący
52017-11-2168/1113/17/VUchwała w sprawie aktualizacji procedury KP-611-390-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Obowiązujący
62017-11-2168/1112/17/VUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 59/628/15/V z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Certyfikującej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianamiObowiązujący
72017-11-2168/1111/17/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dorocie Solnickiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do zawierania umów i składania oświadczeń woli z nimi związanych, z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działań i Poddziałań wdrażanych przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejObowiązujący
82017-11-2168/1110/17/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Przybysz – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do zawierania umów i składania oświadczeń woli z nimi związanych, z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działań i Poddziałań wdrażanych przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejObowiązujący
92017-11-2168/1108/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.Obowiązujący
102017-11-2168/1106/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT EłkObowiązujący
Strona 1 z 1028