Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-03-1416/218/17/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokObowiązujący
22017-03-1416/214/17/VUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 6 m. Elbląg, działka nr 6/4 o pow. 9,9751 ha, KW Nr EL1E/00045221/5 stanowiącej własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskObowiązujący
32017-03-1416/211/17/VUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodu budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2017 rokuObowiązujący
42017-03-1416/210/17/VUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa” Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2032.”Obowiązujący
52017-03-1416/208/17/VUchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedur zawartych w Książkach Procedur dla Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 nr: KP-611-445-ARiMR/1/z „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” oraz KP-611-448-ARiMR/1/z „Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych Priorytetem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.Obowiązujący
62017-03-1416/206/17/VUchwała w sprawie dofinansowania w 2017 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.Obowiązujący
72017-03-1416/205/17/VUchwała w sprawie dofinansowania w 2017 roku, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.Obowiązujący
82017-03-1416/204/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
92017-03-1416/203/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16.Obowiązujący
102017-03-1416/202/17/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 64/1086/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00- 28-006/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.Obowiązujący
Strona 1 z 946