Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-10-0359/915/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17Obowiązujący
22017-10-0359/914/17/VUchwała zmieniająca Uchwałę nr 47/692/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/17Obowiązujący
32017-10-0359/913/17/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
42017-09-2958/908/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT OlsztynObowiązujący
52017-09-2958/906/17/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
62017-09-2757/904/17/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT EłkObowiązujący
72017-09-2757/903/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
82017-09-26XXX/679/17Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokObowiązujący
92017-09-26XXX/678/17Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039Obowiązujący
102017-09-26XXX/677/17Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 1 z 1014