Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-06-2037/531/17/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
22017-06-1236/511/17/VUchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbycia w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej przy ul. Przemysłowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/6 o pow. 0,0775 ha, w obrębie nr 1 m. Biskupiec, KW OL1B/00022153/7Obowiązujący
32017-06-1236/509/17/VUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy Grodziczno na lata 2017-2032”.Obowiązujący
42017-06-1236/484/17/VUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2016 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”Obowiązujący
52017-06-1236/483/17/VUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe dla konkursu o numerze: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów w trybie konkursowym w ramach ww. konkursu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiObowiązujący
62017-06-1236/482/17/VUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/110/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez Komisję Ocenę Projektów (KOP) projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
72017-06-0635/474/17/VUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie za rok 2016Obowiązujący
82017-06-0635/473/17/VUchwała w sprawie sposobu załatwienia petycji stowarzyszenia Chrześcijańska Wspólnota Samorządowa z siedzibą w Olsztynie przy ul. Martyniaka 15B dotyczącej skierowania do ponownego rozpatrzenia przez Sejmik Województwa projektu budowy spalarni śmieci w OlsztynieObowiązujący
92017-05-2932/465/17/VUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 22/253/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o łącznej pow. 121,80 m2 na okres 10 lat, w nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, działka nr 6/4 będąca w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
102017-05-2932/464/17/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nadzorem zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), lasów znajdujących się na działkach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego objętych umową dzierżawy nieruchomości lotniskowej z dnia 24 kwietnia 2012 r.Obowiązujący
Strona 1 z 979