Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-04-2426/342/17/VUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieObowiązujący
22017-04-24 26/338/17/VUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.Obowiązujący
32017-04-2426/324/17/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Obowiązujący
42017-04-2426/322/17/VUchwała w sprawie: usunięcia kandydatów na ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
52017-04-2426/321/17/VUchwała w sprawie: wpisu kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
62017-04-1825/320/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny w ramach ww. konkursu.Obowiązujący
72017-04-1825/318/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16.Obowiązujący
82017-04-1825/317/17/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Podziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28- 002/16.Obowiązujący
92017-04-1825/307/17/VUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
102017-04-1825/304/17/VUchwała w sprawie przyjęcia dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze ogólnej procedury określonej w Książce Procedur KP-611-366- ARiMR/2/z - „Rozpatrywanie środków zaskarżenia w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/Zarządy Województw/ARiMR”Obowiązujący
Strona 1 z 957