Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-04-1718/393/18/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
22018-04-1718/381/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 rokuObowiązujący
32018-04-1017/367/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2018-2019 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
42018-04-1017/362/18/VUchwała w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowejObowiązujący
52018-04-1017/360/18/VUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.Obowiązujący
62018-04-1017/357/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-002/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
72018-04-1017/356/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
82018-04-1017/354/18/VUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o zlecenie w 2018 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
92018-04-0316/344/18/VUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2018 rokuObowiązujący
102018-04-0316/343/18/VUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 1 z 1085