Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041 ze zm.).

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Osoby prawne i fizyczne ubiegające się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

 1. projektem aktu założycielskiego (określa w szczególności: nazwę, cele działań, organ prowadzący, siedzibę, zasięg terytorialny);
 2. projektem statutu (opracowanym na podstawie art. 84 ustawy o systemie oświaty);
 3. dokumentami poświadczającymi posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającymi dane dotyczące:
  1. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, np. odpis dyplomu ukończenia studiów, CV, świadectwo pracy);
  2. warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia (kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, np. umowa najmu, użyczenia, własności, podpisane informacje o warunkach lokalowych, bazie dydaktycznej, sprzęcie, opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny: opinia właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
 4. nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 5. adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 6. określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

Termin załatwienia sprawy

Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.

Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Opłaty

Uzyskanie wpisu nie wymaga wniesienia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów oraz departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielenie informacji

Dokumentację można wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej urzędu.

Departamentem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat przyjmowanych spraw jest Departament Kultury i Edukacji siedziba: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel. 89 52 16 965

Odmowa wpisu do ewidencji

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony,
 • statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony,
 • nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
 2. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa - jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 4. zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli jest dostępna w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel. 89 52 16 965