Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Osoby prawne i fizyczne ubiegające się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

 1. projektem aktu założycielskiego (określa w szczególności: nazwę, cele działań, organ prowadzący, siedzibę, zasięg terytorialny);
 2. projektem statutu (art. 60 ust. 1 pkt 1-7ustawy o systemie oświaty (+ art. 84 dot. szkół i placówek niepublicznych);
 3. dokumentami poświadczającymi posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającymi dane dotyczące:
  1. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów);
  2. warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia (kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, np. umowa najmu, użyczenia, własności, podpisane informacje o warunkach lokalowych, bazie dydaktycznej, sprzęcie, opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny: opinia właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
 4. nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 5. adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 6. określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

Termin załatwienia sprawy

Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w oraz organowi podatkowemu.

Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Opłaty

Uzyskanie wpisu nie wymaga wniesienia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów oraz departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielenie informacji

Dokumentację można wysłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej urzędu.

Departamentem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat przyjmowanych spraw jest Departament Kultury i Edukacji siedziba: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel. 89 52 16 965

Odmowa wpisu do ewidencji

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony,
 • statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony,
 • nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
 2. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa - jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 4. zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

 

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli jest dostępna w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel. 89 52 16 965