Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych (rowów i przepustów) w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki” – odc. II DW 681 od km 3+580 do km 7+595 i DW 682 od km 0+082,70 do km 2+750, gmina i miasto Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 07.08.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.2.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów, rowów drogowych, przepustów, przebudowy rowów i cieków melioracyjnych, rurociągów melioracyjnych), prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z terenu projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec Odcinek B: Barczewo-Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. więcej »