Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wydanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniu z dnia 14.06.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.3.2017 w sprawie uzupełnienia decyzji z dnia 29.05.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.3.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie jednoprzęsłowego obiektu mostowego MD-22 w ciągu drogi krajowej DK53 w km 2+125 nad ciekiem Struga Szczęsne w km 0+220 wraz z przeprowadzeniem rurociągów teletechnicznych, w ramach zadania „Budowa węzła drogowego „Olsztyn Pieczewo” (Szczęsne) wraz z budową łącznika do istniejącej DK53” oraz stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałowi w Olsztynie, decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.11.2012 r., znak: OŚ-PŚ.7322.5.6.2012 więcej »