Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.23.2016 udzielającej Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów, przebudowę cieków i rowów melioracyjnych, przebudowę sieci drenarskiej, likwidację istniejących urządzeń wodnych (rowów), wykonanie mostu na rzece Awissa w km 3+270, prowadzenie przez rzekę Awissa linii teletechnicznych oraz na wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki – odc. II DW 681 od km 3+580 do km 7+595 i DW 682 od km 0+082,70 do km 2+750”, gmina i miasto Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie. więcej »

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.22.2016 udzielająca Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowów przydrożnych), wykonanie urządzeń wodnych (wylotów i rowów przydrożnych) oraz na wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki” – odc. II DW 681 od km 3+580 do km 7+595 i DW 682 od km 0+082,70 do km 2+750, gmina i miasto Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie więcej »