Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych (mostu M1 nad rzeką Rospudą i mostu M2 nad rzeką Zuśnianką) oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach planowanej inwestycji: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów”, na terenie gm. Filipów, pow. suwalski, woj. podlaskie

Załączniki: