Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 09.10.2017r., znak: OŚ- PŚ.7322.1.13.2017 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie czterech pomostów drewnianych do cumowania jednostek pływających oraz odbudowę umocnień lewego brzegu kanału wejściowego i brzegów basenu przystani morskiej „CEGIELNIA” w msc. Suchacz znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gmina Tolkmicko, powiat elbląski. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Mariusza Gawrońskiego – przedstawiciela AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdańsk, działającego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów i przepustów), prowadzenie przez Kanał Elżbieta obiektów mostowych, gazociągu, kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego i sieci teletechnicznej, prowadzenie przez rzekę Pisę kanału technologicznego oraz wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec, Odcinek A: Olsztyn (węzeł Wójtowo) - Barczewo, gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych (rowów i przepustów) w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki” – odc. II DW 681 od km 3+580 do km 7+595 i DW 682 od km 0+082,70 do km 2+750, gmina i miasto Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie. więcej »