Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Osoba kontaktowa

Marta Pijanowska

Miejsce załatwienia

Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

(87) 621 65 32

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10,
19-300 Ełk

Decyzja może zostać odebrana osobiście przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (lub przez pełnomocnika posiadającego orginał pełnomocnictwa).

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
 4. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
 6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
 7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości:

 • 4.000 zł - dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekracza 1.000.000 zł, opłatę ze wydanie zezwolenia ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Inne opłaty

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie ilości tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
 • za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł.
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu - opłata wynosi 1.000 zł.
 • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł.

Opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń, należy dokonać na rachunek organu wydającego zezwolenie:

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bank Handlowy S.A. z siedziba w Warszawie
18 1030 1218 0000 0000 9250 0144

Dowód wniesienia opłaty ( z adnotacją z jakiego tytułu wniesiono opłatę)  za wydanie zezwolenia może byc doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.

Tryb odwoławczy

O decyzji Stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które należy wnieść za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz.U. 2016r.,poz.487 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz tych wniosków ( Dz.U. z 2015 r., poz. 739)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 23 z późn.zm.).