Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Określenie Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Numer aktu: IV/100/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Określa się Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: