Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Numer aktu: 12/231/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: