Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Numer aktu: 72/1165/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: