Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Bułkowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy realizacji projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś. Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Numer aktu: 6/107/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: