Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy.

Numer aktu: XXVI/607/17

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XII/204/11

Załączniki: