Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego

Numer aktu: XX/470/16

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: VIII/203/15

Załączniki: