Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2017-2018 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2017-2018 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Termin składania ofert:  21 lipca 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

 

Oferty należy składać

listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
ul. E.Plater 1
10-562 Olsztyn

lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn
w sekretariacie

Oferty realizacji zadania publicznego należy  składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) wraz z załącznikami. 

Informacji udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 52 16 952.

Dalsze szczegóły dotyczące niniejszego ogłoszenia dostępne są w informacji oraz w załącznikach do uchwały Zarządu Województwa nr 38/600/17/V [kliknij by przejść do nowej strony].