Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego