Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej pn. „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

OGŁOSZENIE

 

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej pn. „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia
i sprawności fizycznej”  przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  roku 2016.

 

Oferty należy składać w terminie do 7 lipca 2016 r.

 

Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu.

 

Kontakt: Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 51 25 800.

Załączniki: