Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Nazwa sprawy:

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Termin załatwienia:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa:

Barbara Minko

Telefon kontaktowy:

(89) 512 59 33

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Miejsce odbioru:

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane Dokumenty:

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i ubiegający się o wpis do rejestru zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wraz z aktualnym telefonem.
 • Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
  • przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
  • osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej.
 • Oświadczenie o następującej treści:
  ,,Oświadczam, że:
  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
  • znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej”.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne - 17 zł.
Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II, 10 – 101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat.
Nr konta:
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 

Sposób złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście: sekretariat departamentu nr pokoju 210
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 585).

Załączniki: