Kategoria: Program ochrony środowiska przed hałasem

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Ochrona przed hałasem

Programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami stanowią akty prawa miejscowego.
 
Obowiązek określenia przez sejmik województwa programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. drogi, linii kolejowej lub lotniska, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), wynika z art 119 ust 1 i 2 wyżej przytoczonej ustawy.
 
Podstawą do opracowania powyższych programów są mapy akustyczne, które sporządza co 5 lat zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczanym do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, czyli może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 
W związku z realizacją ustawowego obowiązku, podczas III sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr III/42/2014 z dnia 30.12.2014 r., przyjęty został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN“.
 
Głównym celem „Programu…” jest zaplanowanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko oraz osiągnięcia standardów jakości środowiska w zakresie ochrony akustycznej na terenach zlokalizowanych poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości środowiska dot. hałasu drogowego tj. obniżenie poziomu hałasu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego.
 
W ramach Programu przedstawione zostały działania o charakterze technicznym oraz organizacyjno – administracyjnym, których realizacja pozwoli na dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach zagrożonych, znaczną poprawę warunków akustycznych w aspekcie ograniczenia hałasu drogowego, ochronę zdrowia mieszkańców zamieszkujących tereny poza aglomeracjami, zwiększenie komfortu życia lub przebywania ludzi na ww. terenach oraz umożliwi prowadzenie prawidłowej polityki planowania przestrzennego w zakresie walki z hałasem komunikacyjnym, która pozwoli na ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego tych obiektów w dalszej perspektywie.
 
Opracowanie ” Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami…” możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Załączniki: