Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
16121-12-2022Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Akty prawneAnna Lipka
16221-12-2022Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieAkty prawneAnna Lipka
16302-02-2023Uchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 6/113/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r.Akty prawneAnna Lipka
16419-12-2022Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie warmińsko-mazurskimAkty prawneAnna Lipka
16516-12-2022Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuAkty prawneAnna Lipka
16620-01-2023Uchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcjiAkty prawneMarcin Grzegorczyk
16731-01-2023Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). 1. Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 2. Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)” oraz „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Akty prawneMarcin Grzegorczyk
16815-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2022 oraz rok 2023Akty prawneMarcin Grzegorczyk
16902-02-2023Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Szewczyka - Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionuAkty prawneAnna Lipka
17015-12-2022Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.02.00-28-0001/22-00)Akty prawneAnna Lipka
17102-02-2023Uchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 9/99/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2019 r.Akty prawneAnna Lipka
17215-12-2022Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2023 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/22-00) Akty prawneAnna Lipka
17313-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim na lata 2022-2024Akty prawneAnna Lipka
17413-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na lata 2022-2024 Akty prawneAnna Lipka
17508-12-2022Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły Nagrody Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”Akty prawneAnna Lipka
17619-01-2023Uchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
17708-12-2022Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark WarmińskiAkty prawneAnna Lipka
17808-12-2022Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejAkty prawneAnna Lipka
17919-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuAkty prawneAnna Lipka
18021-11-2022Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Akty prawneMarcin Grzegorczyk
Wyświetlone 161-180 z 25,449 rekordów.