Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
2127-01-2023Uchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022”Akty prawneAnna Lipka
2209-01-2023Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.Akty prawneMarcin Grzegorczyk
2327-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia KonkursuAkty prawneAnna Lipka
2409-01-2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcamiAkty prawneMarcin Grzegorczyk
2509-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
2609-01-2023Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy RominckiejAkty prawneMarcin Grzegorczyk
2723-01-2023Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Kamila Grzymkowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód łowieckichAkty prawneAnna Lipka
2809-01-2023Uchwała w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokAkty prawneMarcin Grzegorczyk
2909-01-2023Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Akty prawneMarcin Grzegorczyk
3009-01-2023Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokAkty prawneMarcin Grzegorczyk
3127-01-2023Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o nazwie OKO Promocji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działaniaAkty prawneMarcin Grzegorczyk
3220-01-2023Uchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcjiAkty prawneMarcin Grzegorczyk
3319-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuAkty prawneAnna Lipka
3419-01-2023Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (NIP: 7393890447) Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi (PESEL: …………………), Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Akty prawneAnna Lipka
3523-01-2023Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, nabycie, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoAkty prawneAnna Lipka
3617-01-2023Uchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Welskiego Parku KrajobrazowegoAkty prawneAnna Lipka
3723-01-2023Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 51/602/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03- IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyAkty prawneAnna Lipka
3812-01-2023Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychAkty prawneAnna Lipka
3926-01-2023Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roli konsorcjanta do projektu pn. „Model partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i samorządu na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności”, w którym rolę Lidera pełni Bank Żywności w OlsztynieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
4005-01-2023Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 63/736/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaAkty prawneAnna Lipka
Wyświetlone 21-40 z 25,363 rekordów.