Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
91Akty prawneUchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg.Grzegorz Usczyk2020-06-08 13:43:06
92Akty prawneUchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.Grzegorz Usczyk2020-06-08 13:42:29
93Akty prawneUchwała zmieniająca uchwałę nr XIV/346/16 z 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 roku.Grzegorz Usczyk2020-06-08 13:41:21
94Akty prawneUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt.: realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskimMichał Chomej2020-06-19 13:34:59
95Akty prawneUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2019Michał Chomej2020-06-19 13:33:48
96Akty prawneUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-MazurskiegoMichał Chomej2020-06-19 13:32:45
97Akty prawneUchwała zmieniająca uchwałę nr 60/850/19/VI z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieGrzegorz Usczyk2020-06-12 12:04:03
98Akty prawneUchwała w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Informacji z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie warmińskomazurskim w roku 2019.Grzegorz Usczyk2020-06-12 08:39:50
99Akty prawneUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Gustawowi Markowi Brzezinowi, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do reprezentowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zgromadzeniach wspólników spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w DziałdowieMarcin Grzegorczyk2020-06-30 14:40:01
100Akty prawneUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A)Michał Chomej2020-06-08 07:16:03
Strona 10 z 1940