Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Sprawozdania z realizacji KPOŚK

Ogłoszono przez Michał Chomej

Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Utrata kompetencji z dniem 01.01.2018 r. - ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Zgodnie z art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), Marszałek Województwa zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do 31 marca, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, zawierającego:

 

 1. wykaz aglomeracji,
 2. informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych,
 3. informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
 4. informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami

 

z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

 

Art. 43 ust. 3c ww. ustawy stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.
 
Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim:
 1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2006 r.
 2. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2007_1 r.
 3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2007_2 r.
 4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2008 r.
 5. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 r.
 6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 r.
 7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2011 r.
 8. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2012 r.
 9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2013 r.
 10. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2014 r.
 11. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 r.
 12. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2016 r.