Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - Dokumenty strategiczne - Obszary ograniczonego użytkowania

Ogłoszono przez Michał Chomej

Obszar ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim - JW1128 Malbork / Krasnołęka

Dnia 16 lutego 2015 r. podczas IV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęta została uchwała Nr IV/112/15 w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka na mocy której, utworzony został obszar ograniczonego użytkowania wokół przedmiotowego lotniska wyłącznie dla części leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 
Obszar ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim został określony po raz pierwszy Rozporządzeniem Nr 9/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 74, poz. 1181, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym granice obszaru wyznaczała, zgodnie z ówczesnym stanem prawnym, izolinia ekspozycyjnego poziomu dźwięku o wartości 83 dB. OOU w całości znajdował się na terenie województwa pomorskiego.
 
Decyzją z dnia 22 maja 2012 r. znak DROŚ-E.7021.1.2.2012.MH Marszałek Województwa Pomorskiego zobowiązał Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, jako zarządcę lotniska wojskowego Malbork/Krasnołęka JW1128 w Królewie Malborskim, do wykonania przeglądu ekologicznego pod kątem zmiany istniejącego obszaru ograniczonego użytkowania wokół ww. lotniska.
 
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni poinformował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, iż na podstawie przeprowadzonego przeglądu ekologicznego stwierdzono, że wyznaczone nowe granice obszaru ograniczonego użytkowania przebiegają w części na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.
 
Lotnisko wojskowe JW1128 Malbork/Krasnołęka jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania dla tych przedsięwzięć tworzy sejmik województwa w drodze uchwały.
 
Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest organem właściwym do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, wyznaczonego wokół przedmiotowego lotniska na podstawie wykonanego przeglądu, dla części leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Zgodnie z art. 129 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. Natomiast zgodnie z ust. 2, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.
 
Jak wynika z art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.
 
Zgodnie z art. 136 ust. 2 powołanej ustawy obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia.
 
W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków, szkodą są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.
 
Zgodnie z art. 129 ust. 4 ww. ustawy z roszczeniem odszkodowawczym można wystąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
 
Uchwała tworząca OOU wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork/Krasnołęka, weszła w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikacja ww. uchwały nastąpiła dnia 2 kwietnia 2015 r.