Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - Dokumenty strategiczne - Program ochrony środowiska przed hałasem

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Program ochrony środowiska przed hałasem

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

W myśl art. 119 ust. 2 w zw. z art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami programy określa, w drodze uchwały, sejmik województwa.

Ponadto, zgodnie z art. 119 ust. 5 ww. ustawy programy dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, powinny być określone w terminie 1 roku od dnia przedstawienia map akustycznych przez podmiot zobowiązane do ich sporządzenia.

Przedmiotowy obowiązek został wprowadzony do ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez implementację Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

W związku z powyższym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr III/42/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. określił „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”.

Zgodnie z art. 119 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska programy ochrony środowiska przed hałasem, aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przedłożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 25 km. Powstał wówczas ustawowy obowiązek sporządzenia i określenia w drodze uchwały Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem…”, w części dotyczącej odcinków dróg wojewódzkich.

W ramach Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem…”, określone zostały źródła pochodzenia oraz zakresy naruszeń standardów jakości środowiska, podstawowe kierunki i zakresy działań o charakterze technicznym oraz organizacyjno–administracyjnym niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku, a także kierunków innych działań naprawczych i zaleceń, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu w największym stopniu, termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań, ich koszty oraz źródła finansowania, a ponadto wyznaczone zostały cele krótkookresowe i długookresowe przyczyniające się do poprawy klimatu akustycznego w analizowanych obszarach.

Głównym celem Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem…”, jest wskazanie kierunków i działań, których konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Dokument wskazuje również kierunki działań, mające na celu zapobieganie powstawaniu nowych rejonów konfliktów akustycznych.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty (...) programów w dziedzinie (...) transportu opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W myśl ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Projekt Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem…”, wraz z prognozą jej oddziaływania na środowisko, poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wystąpiono o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ww. projektu zapewniono także możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 119 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr XXXVIII/822/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. określił Aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich.

Programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami stanowią akty prawa miejscowego.