Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Herb, flaga i pieczęć Województwa

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Wiktor Marek Leyk

Miejsce załatwienia

Sekretariat Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Telefon kontaktowy

089 521 92 00

Adres e-mail

ks@warmia.mazury.pl

Sposób załatwienia

Herb województwa warmińsko-mazurskiego– jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo- własnościowym i symbolem lokalnej społeczności. Herb województwa tworzy tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie, ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimi szponami. W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotą aureolą z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący noga przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem. W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S.
Użycie herbu przez instytucje poza strukturami Urzędu Marszałkowskiego, także przez organizacje społeczne zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych, może nastąpić tylko za zgodą Marszałka. Pobierz herb.

Flaga województwa warmińsko-mazurskiego- obok herbu województwa- jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym województwa. Jest ona znakiem i symbolem wspólnoty samorządowej. Flagę województwa tworzy czerwony płat materiału o proporcjach 1:2, zakończony w trójkąt, równy połowie długości płata, zaokrąglony u dołu o 1/8 okręgu, którego średnica jest równa wysokości płata. Czerwone pole mieści głowę Orła Białego w koronie, ze złotym dziobem. Całość płata obwieszona jest z trzech stron pasem białym o szerokości 1/10 wysokości płata.
Flagę Województwa Warmińsko-Mazurskiego podnosi się z okazji uroczystości firmowanych przez Marszałka Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku, świąt państwowych i rocznic wojewódzkich n budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę samorządowych władz województwa i jednostek organizacyjnych oraz w miejscach publicznych wskazanych przez Marszałka Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku. Pobierz flagę.

Pieczęć zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Dysponentem pieczęci z herbem województwa warmińsko-mazurskiego jest Marszałek Województwa. Pieczęć tworzy herb pozbawiony tarczy herbowej umieszczony w polu pieczęci.
Odciski pieczęci służą do uwierzytelnienia szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów wydawanych przez władze samorządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym uchwały Sejmiku Województwa, dyplomy i nominacje oraz umowy międzyregionalne - dysponentem pieczęci z herbem Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest Marszałek Województwa. Pobierz pieczęć.

Miejsce odbioru

Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wymagane Dokumenty

Wniosek o użycie herbu, flagi lub pieczęci należy skierować do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – nie ma wzoru wniosku

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIX/561/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci oraz odznaki radnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Załączniki: