Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ulgi w opłatach środowiskowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)

Termin załatwienia:

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 kpa)

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-562 Olsztyn

Osoba kontaktowa:

Bogumiła Gronkiewicz, tel. (89) 512 54 52
Małgorzata Podstawska, tel. (89) 512 54 77

Sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna

Wymagane Dokumenty:

  1. Bilans finansowy, z dwóch ostatnich lat, jednostki ubiegającej się o pomoc
  2. Rachunek zysków i strat z dwóch ostatnich lat
  3. Rb-30 lub Rb-223
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543)
  5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą roczne zeznanie podatkowe PIT
  6. Oświadczenie (dane identyfikacyjne płatnika)

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz.783) opłata wynosi 10 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn.

Uwagi:

Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać uzasadnienie i udokumentowanie trudnej sytuacji uniemożliwiającej zapłatę podatku w terminie, wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, będącego przesłanką udzielenia ulgi.

Podstawa prawna:

  • Dział III Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)