Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-01-223/44/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Pawłowi Romaniukowi – pełniącemu obowiązki Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji – audytora wewnętrznego, do podpisywania wszelkich pism oraz dokumentów w zakresie realizowanych zadań przez Instytucję Certyfikującą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
822019-01-223/43/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich (dotyczy kategorii wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec).”, „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
832019-01-223/41/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 2/23/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B) poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz Listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
842019-01-223/40/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 33/714/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B)Obowiązujący
852019-01-223/39/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/518/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychObowiązujący
862019-01-223/38/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 31/689/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
872019-01-223/37/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjneObowiązujący
882019-01-223/35/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
892019-01-223/34/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2)Obowiązujący
902019-01-223/33/19/VIUchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)Obowiązujący
Strona 9 z 926