Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-03-1814/186/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.Obowiązujący
822019-03-1814/185/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2019Obowiązujący
832019-03-1814/184/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości w 2019 r.Obowiązujący
842019-03-1814/183/19/VIUchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 11/142/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu w roku 2019.Obowiązujący
852019-03-1814/182/19/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
862019-03-1814/181/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
872019-03-1814/180/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 60/1139/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
882019-03-1814/179/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18Obowiązujący
892019-03-1814/178/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
902019-03-1814/177/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
Strona 9 z 938