Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-02-2610/107/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
422019-02-2610/106/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
432019-02-2610/105/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
442019-02-2610/104/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
452019-02-2610/102/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
462019-02-199/100/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
472019-02-199/99/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Szewczyka - Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionuObowiązujący
482019-02-199/97/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2018 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2019Obowiązujący
492019-02-199/96/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursoweZmieniony
502019-02-199/95/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursoweObowiązujący
Strona 5 z 927