Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-04-0918/243/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiObowiązujący
422019-04-0918/242/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
432019-04-0918/241/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/54/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
442019-04-0918/240/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
452019-04-0918/239/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Postępowań Administracyjnych Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do uczestniczenia w mediacjach prowadzonych w toku postępowań administracyjnych przed wskazanym organem dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020Obowiązujący
462019-04-0918/238/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Postępowań Administracyjnych Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).Obowiązujący
472019-04-0117/233/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
482019-04-0117/232/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas określony tj. do dnia 30 października 2024 r. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie urządzenia klasy UTM FortiGate 101E Hardware plus 5Year8x5 Forticare and FortiGuard UTM BundleObowiązujący
492019-04-0117/230/19/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
502019-04-0117/229/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowejObowiązujący
Strona 5 z 938