Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2103-03-202010/108/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jaromirowi Krajewskiemu, Dyrektorowi Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Wzmacnianie różnorodności biologicznej poprzez zapobieganie wprowadzaniu, wczesne ostrzeganie i kontrolę inwazyjnych gatunków roślin”Uchwały ZarząduObowiązujący
2215-02-201110/109/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2316-02-201610/109/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
2426-02-201910/109/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
2503-03-202010/109/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/28/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu znaku „Produkt Warmia Mazury” z późn. zm.Uchwały ZarząduUnieważniony
2615-02-201110/110/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2716-02-201610/110/16/VZmiana uchwały nr 1/3/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.01.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji kwalifikacyjnej ds. weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedzin adekwatnych do oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach pierwszego naboru kandydatów na ekspertów.Uchwały ZarząduObowiązujący
2826-02-201910/110/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym ElblągaUchwały ZarząduObowiązujący
2915-02-201110/111/11/IVPrzyjęcie procedur dotyczących wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”Uchwały ZarząduObowiązujący
3016-02-201610/111/16/VZaakceptowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
3126-02-201910/111/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychUchwały ZarząduZmieniony
3215-02-201110/112/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3316-02-201610/112/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3426-02-201910/112/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacjiUchwały ZarząduObowiązujący
3515-02-201110/113/11/IVZaopiniowanie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Reszel”Uchwały ZarząduObowiązujący
3616-02-201610/113/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3726-02-201910/113/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu – Schemat AUchwały ZarząduObowiązujący
3815-02-201110/114/11/IVZatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2010Uchwały ZarząduObowiązujący
3926-02-201910/114/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat C, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
4026-02-201910/115/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,848 rekordów.