Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
126-06-2018XXXVIII/831/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
226-06-2018XXXVIII/830/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Uchwały SejmikuNieobowiązujący
326-06-2018XXXVIII/829/18Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
426-06-2018XXXVIII/828/18Uchwała w sprawie projektu zmiany Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
526-06-2018XXXVIII/827/18Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Piecki w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Warmińsko – Mazurskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 70/2 o pow. 0,0068 ha, 70/3 o pow. 0,0035 ha, 70/4 o pow. 0,0016 ha w obrębie Krutyń, gmina Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1M/00008338/5, w celu realizacji celu publicznego polegającego na: „przebudowie istniejącej drogi gminnej Krutyń- Gałkowo oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej.Uchwały SejmikuObowiązujący
626-06-2018XXXVIII/826/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”, „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”.Uchwały SejmikuZmieniony
726-06-2018XXXVIII/825/18Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.Uchwały SejmikuObowiązujący
826-06-2018XXXVIII/824/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią M. A. M. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”.Uchwały SejmikuObowiązujący
926-06-2018XXXVIII/823/18Uchwała w sprawie przyjęcia wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.Uchwały SejmikuObowiązujący
1026-06-2018XXXVIII/822/18Uchwała w sprawie określenia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich.Uchwały SejmikuObowiązujący
1126-06-2018XXXVIII/821/18Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru na terenie miasta i gminy Olsztynek.Uchwały SejmikuObowiązujący
1226-06-2018XXXVIII/820/18Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do stowarzyszenia o nazwie Federacja EUROPARC.Uchwały SejmikuObowiązujący
1326-06-2018XXXVIII/819/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
1426-06-2018XXXVIII/818/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
1526-06-2018XXXVIII/817/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej czternastu gminom w województwie warmińskomazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
1626-06-2018XXXVIII/816/18Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”.Uchwały SejmikuObowiązujący
1726-06-2018XXXVIII/815/18Uchwała w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok”.Uchwały SejmikuObowiązujący
1826-06-2018XXXVIII/814/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2017.Uchwały SejmikuObowiązujący
1926-06-2018XXXVIII/813/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o działaniach ZDW na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Uchwały SejmikuObowiązujący
2026-06-2018XXXVIII/812/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,848 rekordów.