Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16124-10-202253/634/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż po obniżonej cenie, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego typu 21 WE serii EN62-001, rok budowy 2012, będącego własnością Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
16224-10-202253/620/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Uchwały ZarząduUchylony
16317-10-202251/593/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16417-10-202251/594/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Uchwały ZarząduObowiązujący
16517-10-202251/591/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16617-10-202251/608/22/VIUchwała Uchwały ZarząduObowiązujący
16717-10-202251/595/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16817-10-202251/604/22/VIUchwała w sprawie ogłoszenia cyklicznego konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”Uchwały ZarząduObowiązujący
16917-10-202251/592/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17017-10-202251/599/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17117-10-202251/600/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/538/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
17217-10-202251/596/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17317-10-202251/590/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczytno na lata 2022-2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
17417-10-202251/602/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduZmieniony
17517-10-202251/603/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej pomagać”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez „Bank Żywności w Elblągu” w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
17617-10-202251/610/22/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Morągu przy ul. Zawiszy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 832/1 w obrębie nr 2 m. Morąg o powierzchni 0,0556 haUchwały ZarząduObowiązujący
17717-10-202251/605/22/VIUchwała w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
17817-10-202251/598/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17917-10-202251/601/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 16/176/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28- 001/22 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
18017-10-202251/609/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dźwierzuty na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,844 rekordów.