Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16126-01-20185/94/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat BUchwały ZarząduZmieniony
16216-01-20183/42/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.Uchwały ZarząduZmieniony
16308-10-201048/961/10/IIIZmiana Uchwały nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 rUchwały ZarząduZmieniony
16402-03-200915/99/09/IIIZmiana uchwały Nr 53/552/08/III z późn. zm. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/5.1.2 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
16517-05-201025/482/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.1.10.Uchwały ZarząduZmieniony
16619-01-20096/22/09/IIIWprowadzenie zmian do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 27/249/08/III z dnia 20 maja 2008 r. wraz z załącznikami, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.5.Uchwały ZarząduZmieniony
16710-08-201038/741/10/IIIPodjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2Uchwały ZarząduZmieniony
16823-09-200850/504/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Lokalna Infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 02/05.Uchwały ZarząduZmieniony
16929-04-2015VI/153/15Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko- Mazurskim na lata 2015-2017”Uchwały SejmikuZmieniony
17021-12-201062/1179/10/IVZmiana Uchwały Nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej : - Uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 r. - Uchwałą Nr 48/961/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.10.2010 r. - Uchwałą Nr 52/1006/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2010 r. oraz - Uchwałą Nr 56/1063/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2010 roku.Uchwały ZarząduZmieniony
17120-07-201035/698/10/IIIZmiana uchwały Nr 25/500/10/III z dnia 17.05.2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/09/4.3Uchwały ZarząduZmieniony
17228-06-201031/604/10/IIIZmiana Uchwały nr 53/560/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.3 wraz z załącznikami zmienionej Uchwałą nr 4/8/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2009 rokuUchwały ZarząduZmieniony
17321-12-201062/1176/10/IVZmiana Uchwały Nr 25/500/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/4.3 zmienionej: - Uchwałą Nr 35/698/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.07.2010 r. oraz - Uchwałą Nr 40/782/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.08.2010 rUchwały ZarząduZmieniony
17423-06-200939/466/09/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa w ramach I Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/09Uchwały ZarząduZmieniony
17523-04-201220/233/12/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/12/5.1.4 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowaUchwały ZarząduZmieniony
17604-08-200949/599/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
17706-03-200916/142/09/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/09/1.1.7 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduZmieniony
17810-11-200970/814/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i około-turystyczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie: „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak” objętego „Programem Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
17916-02-201610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
18028-04-201021/407/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/7.2.2 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 161-180 z 14,844 rekordów.