Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16130-08-2022XLI/615/22Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
16230-08-2022XLI/617/22Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do prac w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16330-08-2022XLI/613/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Hartowieckiego Obszaru Chronionego KrajobrazuUchwały SejmikuObowiązujący
16430-08-2022XLI/611/22Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16530-08-2022XLI/618/22Uchwała w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16630-08-2022XLI/612/22Uchwała w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-MrągowskichUchwały SejmikuObowiązujący
16730-08-2022XLI/609/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
16829-08-202242/496/22/VIUchwała w sprawie: przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko‐mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”Uchwały ZarząduObowiązujący
16929-08-202242/494/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17029-08-202242/500/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
17129-08-202242/495/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
17229-08-202242/497/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta ” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17329-08-202242/498/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/106/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A).Uchwały ZarząduObowiązujący
17429-08-202242/502/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
17529-08-202242/492/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17629-08-202242/501/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/445/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
17729-08-202242/499/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduZmieniony
17829-08-202242/493/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
17923-08-202240/478/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. byłemu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
18023-08-202240/469/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, poprzez zatwierdzenie Listy wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,748 rekordów.