Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812020-11-1652/703/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 49/670/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweObowiązujący
822020-11-1652/696/20/VIUchwała w sprawie określenia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów właściwych merytorycznie departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko- Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnymObowiązujący
832020-11-1652/700/20/VIUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 46/627/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
842020-11-1051/690/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala oraz udostępnienia oddziałów klinicznych celem prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu na czas nieokreślonyObowiązujący
852020-11-1051/693/20/VIUchwała w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krzyżewie, gm. FromborkObowiązujący
862020-11-0350/684/20/VIUchwała w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie przy ul. TowarowejObowiązujący
872020-11-0350/679/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowych.Obowiązujący
882020-11-0350/675/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 11/197/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
892020-10-27XX/355/20Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż dla Pana (...), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: (...), nieruchomości gruntowej, położonej w Morągu, przy ul. (...), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu (...) Morąg, jako działka nr (...) o pow. (...) ha.Obowiązujący
902020-10-27XX/354/20Uchwała w sprawie przyjęcia od Województwa Pomorskiego części zadania w zakresie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowegoObowiązujący
Strona 9 z 1338