Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14108-11-202256/642/22/VIUchwała w sprawie zaakceptowania projektu zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
14208-11-202256/645/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
14308-11-202256/644/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
14402-11-202255/640/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
14528-10-202254/635/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
14627-10-202253/633/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Spółce Energa – Operator S.A., Oddział w Olsztynie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Pieniężno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1Uchwały ZarząduObowiązujący
14725-10-2022XLIII/630/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
14825-10-2022XLIII/629/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
14925-10-2022XLIII/626/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XL/819/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowejUchwały SejmikuObowiązujący
15025-10-2022XLIII/625/22Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Uchwały SejmikuObowiązujący
15125-10-2022XLIII/627/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowymUchwały SejmikuObowiązujący
15225-10-2022XLIII/628/22Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
15324-10-202253/621/22/VIUchwała w sprawie oceny wniosku o realizację zadania publicznego, dotyczącego Zakupu edukacyjnych zestawów do edycji genów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie doświadczeń w celu organizacji zajęć z zakresu biologii syntetycznej, złożonego przez Stowarzyszenie Iławski Instytut Idei w trybie art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
15424-10-202253/634/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż po obniżonej cenie, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego typu 21 WE serii EN62-001, rok budowy 2012, będącego własnością Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
15524-10-202253/616/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 15/204/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, zmienionej Uchwałą nr 52/701/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r., poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększenia kwoty dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach realizowanych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18Uchwały ZarząduObowiązujący
15624-10-202253/620/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Uchwały ZarząduUchylony
15724-10-202253/615/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
15824-10-202253/612/22/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/674/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/21-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
15924-10-202253/618/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
16024-10-202253/614/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 48/551/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,844 rekordów.