Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14113-03-201813/270/18/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Brakonieckiemu obowiązków Dyrektora Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie.Uchwały ZarząduZmieniony
14221-03-201718/225/17/VUchwała w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025Uchwały ZarząduZmieniony
14324-11-201562/704/15/VPrzyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduZmieniony
14427-11-201769/1115/17/VUchwała w sprawie: przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.Uchwały ZarząduZmieniony
14530-12-2015XIII/324/15Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2016Uchwały SejmikuZmieniony
14630-12-2008XXV/474/08Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2009Uchwały SejmikuZmieniony
14731-03-2009XXVIII/527/09Udzielenie gminom i powiatom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuZmieniony
14831-10-201658/991/16/VUchwała w sprawie udzielenia Bożenie Konkol, dyrektorowi Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, pełnomocnictwa szczególnego do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduZmieniony
14927-09-201046/943/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 03/10/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyUchwały ZarząduZmieniony
15027-09-201046/946/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/10/5.1.6 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
15130-12-2013XXXIII/645/13Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039Uchwały SejmikuZmieniony
15230-12-2008XXV/480/08Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym Programie.Uchwały SejmikuZmieniony
15306-02-20186/121/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego samochodów pozostałych po zlikwidowanym Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Uchwały ZarząduZmieniony
15403-06-200831/298/08/IIIUstalenie przewidywanej kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów wybieranych w drodze konkursów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na wszystkie działania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2008 rokUchwały ZarząduZmieniony
15528-12-2010III/35/10Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011Uchwały SejmikuZmieniony
15603-04-201816/342/18/VUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe dla konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
15726-03-201815/320/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz Listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
15803-04-201816/340/18/VUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
15922-02-2011IV/82/11Zmiana Uchwały Nr I/7/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuZmieniony
16021-12-201062/1178/10/IVWybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałania 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 06/10/4.1.1Uchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 141-160 z 14,863 rekordów.